การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากร

การประชุมเตรียมความพร้อม

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561

การประชุมพัฒนาหลักสูตร

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561

การสัมมนาทีมวิทยากร

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561

โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด

จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา

จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

จังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

"The Great Solution For Education"

รหัสหลักสูตร 614011014

การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยระบบดิจิทัลสมาร์ทแอพพลิเคชั่น

รายละเอียด >>

รหัสหลักสูตร 612041019

การพัฒนาการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง-พูด ของผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

รายละเอียด >>

รหัสหลักสูตร 613041008

การพัฒนาการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง-พูด ของผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด >>

รหัสหลักสูตร 613111041

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด >>

รหัสหลักสูตร 613021025

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระพีชคณิต ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด >>

รหัสหลักสูตร 611161178

การพัฒนาการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ของเด็กอนุบาล สำหรับครูปฐมวัย 2

รายละเอียด >>

รหัสหลักสูตร 612031153

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่าน การเขียน ของผู้เรียน สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

รายละเอียด >>

รหัสหลักสูตร 613031063

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด >>

รหัสหลักสูตร 612111073

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

รายละเอียด >>