นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อีดูเทค จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท อีดูเทค จำกัด เราจึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยชี้แจงให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์