รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 โครงการวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรพิเศษ ห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART Class)
ด้วยระบบ Digital Smart Education Platform (DSEP)
ณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2562