รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 

                                                                     

การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการอบรม
ตามหลักสูตรพัฒนาครู

การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2561
บริษัท อีดูเทค จำกัด ที่ผ่านการรับรองจากสำนักคุรุพัฒนา รหัสน่วยพัฒนาที่ 0105560135037
ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น