รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 

                                                                     

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากร บริษัท อีดูเทค จำกัด ในการใช้โปรแกรม DSEP
ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม คิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ