รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 โครงการวิจัยทดลองการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับครูและนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
ระหว่าง โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด และ บริษัท อีดูเทค จำกัด
ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562