ระบบสารสนเทศสำหรับโรงเรียน Network Version

โปรแกรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลวิเคราะห์ แปลผล และสร้างสารสนเทศจากงานหลักทั้ง 4 งาน ได้ทันทีที่มีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ สามารถนำเสนอข้อมูลได้รอบด้านอย่างละเอียดทั้งในรูปแบบ Visual Control กราฟ และมอนิเตอร์ สามารถพิมพ์ออกมาในรูปแบบเอกสารได้ ครูและนักเรียนสามารถเรียกใช้บริการข้อมูลที่ต้องการได้โดยตรง และผู้บริหารสามารถดูข้อมูลได้ทั้งระบบ

  •  ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารงานภายในสถานศึกษา ทั้ง 7 ระบบ
  • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  • ระบบงานฝ่ายวิชาการ
  • ระบบงานฝ่ายแผนงานงบประมาณ
  • ระบบงานฝ่ายบุคคล
  • ระบบงานฝ่ายบริหารทั่วไป
  • ระบบให้บริหารข้อมูลสำหรับนักเรียน
  • ระบบเว็บไซต์โรงเรียน