ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน Network Version

เป็นโปรแกรมที่สามารถจัดการงานพัสดุให้แล้วเสร็จในขั้นตอนเดียว! เพียงแค่เราป้อนรายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้าง และสั่งพิมพ์ โปรแกรมก็จะจัดพิมพ์ชุดเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ในขั้นตอนเดียว พร้อมทั้งลงบัญชีวัสดุ โดยจะแยกลงทะเบียนคุมวัสดุถาวร ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทำรายงานทรัพย์สินและคิดค่าเสื่อมราคาให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเรียกข้อมูลที่ทำงานไปแล้วมาสั่งลงบัญชีหรือลงทะเบียนภายหลังให้ยุ่งยากอีก โปรแกรมสามารถติดตั้งได้ภายในเครื่องเดียว และสามารถติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN) ได้หลายเครื่อง อีกทั้งยังรองรับฟอนต์ TH SarabunPSK

 • ส่วนที่ 1
  จะเป็นระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง และของสพฐ. เพื่อศึกษาและยึดเป็นหลักปฏิบัติงาน
 • ส่วนที่ 2
  เป็นส่วนจัดทำเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ส่วนที่ 3
  เป็นบัญชีวัสดุ บัญชีคุมวัสดุถาวร ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สินและซ่อมบำรุง
 • ส่วนที่ 4
  เป็นการสำรวจพัสดุประจำปี
 • ส่วนที่ 5
  เป็นการจำหน่ายพัสดุ และรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับพัสดุ เรียกได้ว่าโปรแกรมเดียวครอบคลุมวงจรการบริหารพัสดุและทรัพย์สินทั้งหมดได้เลย