ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Network Version

สำหรับห้องสมุดโรงเรียนทุกขนาด เพราะนักเรียนต้องอ่านและค้นคว้า เพื่อสร้างปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เพราะโรงเรียนต้องการให้นักเรียนใฝ่รู้ ห้องสมุดจึงมีความสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ แต่ถ้าห้องสมุดขาดระบบการให้บริการที่ดี การหาหนังสือยากลำบาก ขาดความสะดวกสบาย ขาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนก็เข้าใช้บริการห้องสมุดน้อยลง

  •   ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ประกอบไปด้วย
  • ระบบห้องสมุดสำหรับบรรณารักษ์
  • ระบบห้องสมุดสำหรับให้บริการยืม-คืน
  • ระบบห้องสมุดสำหรับสืบค้น
  • ระบบห้องสมุดสำหรับการบันทึกเข้าใช้บริการ
  • ระบบห้องสมุดสำหรับตรวจสอบหนังสือออก
  • ระบบห้องสมุดสำหรับให้บริการออนไลน์
  • ระบบจัดพิมพ์รายงานและสถิติ