ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Network Version

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นโปรแกรมที่สามารถจัดการข้อมูลและสารสนเทศให้เสร็จภายใน ขั้นตอนเดียว! เพียงแค่ป้อนข้อมูลดิบในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ข้อสังเกตของครู โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ และคัดกรองกลุ่มนักเรียนให้โดยอัตโนมัติทันที


  ข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน

  ข้อมูลน้ำหนัก-ส่วนสูงของนักเรียน

  แบบเก็บข้อมูลนักเรียน

  แบบประเมิน EQ และ SDQ

  มาตรการส่งเสริมนักเรียน

  กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข

  การเยี่ยมบ้านนักเรียน

  การช่วยเหลือและส่งต่อ

  การเข้าพบนักเรียน (Home Room)

  การวิเคราะห์และคัดกรองนักเรียน

  การ Backup และ Restore ข้อมูล

  รองรับการส่งออกข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัด