ระบบงานปกครอง Network Version

เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน โดยให้ทำการบันทึกผลการสำรวจการมาเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลมาทำเป็นสถิติการมาเรียนของนักเรียนทั้งหมด เพื่อให้ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน ได้ทราบถึงข้อมูล พฤติกรรม และการบันทึกเวลามาเรียนของนักเรียน เป็นการบันทึกประวัติความประพฤติของนักเรียน และสามารถออกหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครองให้ทราบได้อีกด้วย


  แสดงสถิติพฤติกรรมของนักเรียนในรูปแบบของสารสนเทศ

  บันทึกและวิเคราะห์ภาวะกลุ่มเสี่ยง (SDQ)

  บันทึกการเก็บของ/แจ้งของหาย

  ออกใบรับรองหรือหนังสือถึงผู้ปกครองได้โดยอัตโนมัติ

  เรียกดูประวัตินักเรียนรายคนได้

  พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนได้จากตัวโปรแกรม

  บันทึกข้อมูลความประพฤติของนักเรียน

  บันทึกการมาเรียน พร้อมตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่มาเรียน