ระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา (DSEP) Network Version

เป็นแพลตฟอร์มเครื่องมือการจัดการ สำหรับจัดการเรียนการสอน เหมาะสำหรับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือ TUTOR

 •   เครื่องมือจัดการห้องเรียน
 •   เครื่องมือจัดการสื่อการสอนมัลติมีเดีย
 •   เครื่องมือจัดการการบ้าน
 •   เครื่องมือช่วยสอน
 •   เครื่องมืออำนวยความสะดวกอื่น ๆ
 • โปรแกรมสำหรับจัดการการเข้าชั้นเรียน ด้วยระบบสแกนใบหน้านักเรียน
 • โปรแกรมพิมพ์ใบรับรองการเรียนเนื้อหาวิชา Portfolio Student
 • โปรแกรม PLC Group Management สำหรับงาน PLC และออกใบรับรองการอบรมหลักสูตร
 • โปรแกรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน/เยี่ยมบ้านนักเรียน
 • โปรแกรมแนะนำการเข้าชั้นเรียน
 • โปรแกรมลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ประเภทครูและนักเรียน
 • เครื่องมือจัดการแบบทดสอบ
 • โปรแกรมสำหรับค้นหา จัดเรียงข้อมูล และสืบค้นข้อมูลภายในแต่ละระบบงาน