รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 โครงการวิจัยทดลองการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับครูและนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
ระหว่าง โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล และ บริษัท อีดูเทค จำกัด
ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2562