รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 การอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 รหัสหลักสูตร 613111041 รุ่นที่ 001 หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครู ผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น