รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 การอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 รหัสหลักสูตร 612111073 รุ่นที่ 002 หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัด อุบลราชธานี