รหัสหน่วยพัฒนา 0105560135037

 

 

 

 รุ่นที่001รุ่นที่ 002รุ่นที่ 004รุ่นที่ 005รุ่นที่ 007รุ่นที่ 009รุ่นที่ 012รุ่นที่ 013รุ่นที่ 014รุ่นที่ 015รุ่นที่ 017รุ่นที่ 018

การอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561
รหัสหลักสูตร 611161178 รุ่นที่ 001 หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาการจัดประสบการณ์
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ของเด็กอนุบาล สำหรับครูปฐมวัย2
วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ